Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Учебна програма

Разработка на уеб приложения с .NET Framework и ASP.NET

Представяне на курса

Запознаване на студентите с основните цели на курса, лекции, проекти и изпити. Въведение в .NET Framework – .NET Framework, CLR, MSIL, Assemblies, CTS, .NET езици

Преглед на езика C# – Част I

Типове данни, оператори, изрази, конструкции за управление, вход и изход от конзолата, условни конструкции, цикли, масиви, методи

Преглед на езика C# – Част II

Създаване и използване на обекти, пространства от имена, изключения, символни низове, шаблонни типове, колеции, атрибути

Обектно-ориентирано програмиране със C#

Дефиниране на класове, конструктори, свойства, статични членове, структури, делегати, събития, интерфейси, наследяване и полиморфизъм

Бази данни, SQL и MS SQL Server

Релационни СУБД, SQL, SQL SELECT, съединения, агрегатни функции, групиране, SQL INSERT, SQL UPDATE, SQL DELETE, MS SQL Server, SQL Server Management Studio

LINQ

LINQ оператори и изрази, проекции, конверсии, агрегации
ADO.NET Entity Framework – ORM технологии, Visual Studio LINQ-to-Entities Designer, употреба на ObjectContext за четене / създаване / промяна/ изтриване на данни (CRUD)

Увод в уеб технологиите

HTTP, HTML, текст, картинки, таблици, формуляри, CSS, JavaScript

Междинен изпит

Създаване на база данни, слой за достъп до данни и уеб прототип за потребителски интерфейс Web UI Prototype

 ASP.NET – Част I

ASP.NET Web Forms, Code Behind Pages, модел на изпълнение на страниците, уеб контроли, HTML контроли, създаване на прости уеб приложения

ASP.NET  – Част II

Свързване на данни и контроли за визуализация на данни: GridView, FormView, DetailsView, DataList, Repeater, ListView, Pager, Templates, Container.DataItem and DataBinder.Eval()

ASP.NET и бази данни

Създаване на Data-driven Web Applications с ASP.NET, интегриране на Entity Framework с ASP.NET, използване на Data Sources (LinqDataSource и ObjectDataSource), Master-Details Navigation
ASP.NET State Management – Cookies, Hidden Fields, View State, Application State, Session State, Manipulating the HTTP Response Headers

ASP.NET Advanced Topics

Master страници, потребителски контроли, Site Maps, Localization, валидиращи контроли, Web.config, IIS и Deployment

ASP.NET Membership

Аутентикация и оторизация, Windows и Forms Authentication, потребители, роли, Membership and Providers, Login контроли. ASP.NET AJAX – AJAX концепция, ScriptManager, UpdatePanel, AJAX Control Toolkit

Практически проект демонстрация на живо – Част I

Създаване на блог система - стъпка по стъпка: Създаване на база данни и Data слой, базиран на Entity Framework; Създаване на скелет на приложението (Application Skeleton); Съставяне на Master страница, стилове и CSS; Проектиране на навигацията и карта на сайта; Имплементиране на Вход / Изход

Практически проект демонстрация на живо – Част II

Създаване на блог система - стъпка по стъпка: Имплементиране на “Разглеждане на постове”, “Създаване на нови постове”, “Промяна на пост”, “Добавяне на коментари”, “Управление на коментари”, “Показване на постове по месец”

Защита на практически проект

Студентите защитават своите практически проекти; Курсистите с най-добрите проекти получават сертификат за отлични постижения.

Можете да разгледате учебната програма и на английски език тук: ASP.NET - Training Program